هان!
کاشکلی یک مثال هم می زدی که مفهوم تر می شدش،
مثلا ترمیناتور ! یا جکی جان ؟! یا نمی دونم همفری بوگارت !
خلاصه بدون مثال، متن خیلی گنگ است

Posted by Amir at December 23, 2006 9:45 AM

یه چیزی تو مایه های این پیرمرده ( Jigsaw ) تو سری فیلمای اره

Posted by سحر at December 22, 2006 8:03 PM