اینجام داتکه اتفاقا! انگلیسیشو چک کن.
en.wikipedia.org

Posted by semialism at December 1, 2006 2:50 PM

اینجا داتک ... فیل‌تر نیست که! یحتمل فردا می‌شه!!

Posted by Lord at December 1, 2006 1:33 PM