واقعاً ناز بشی!

Posted by Lord at November 25, 2006 9:25 PM

من پ رو از ب میتونم تشخیص بدم ...دستت دردنکنه که اینهمه اهمیت میدی ولی کاش به جاش این بینگولکی که گفتی رو توضیح میدادی!

Posted by at November 25, 2006 12:07 AM

چه گوز!

Posted by . at November 24, 2006 7:17 PM

هااا این ایچ پی چی بیده ؟ هیومن بیده؟

Posted by arash. at November 22, 2006 7:44 AM