فكر كنم مي خواي ك....ن بدي!

Posted by gigo at November 27, 2006 4:10 AM

برو تو بالکن وایسا داد بزن! اگر ام میخوای بریم پشت بوم الله اکبر بگیم دیبا

Posted by دیبا at November 26, 2006 7:22 AM

منم واسه راهپیمایی و تظاهرات و اینا...هستم:)

Posted by saghi at November 20, 2006 7:07 PM

بعد از اینکه راجع بهش نوشتم فکر کردم عجب آدم بیکاری هستما!!
حالا باید بگم تو دیگه عجب حوصله ای داری ...

Posted by Lord at November 20, 2006 12:34 PM

good job buddy...

Posted by Simple at November 20, 2006 1:57 AM