پلیز فایند ایت فرام انی ور قبلا پیدا کرده بودی...آخه خودم هر چی سرچ میکنم,کنت فایند

Posted by ??? at November 17, 2006 6:41 PM

دلم برات تنگ شده الاغ!!!! کی با معمار بریم گردنه!!!

Posted by من at November 16, 2006 9:48 AM

البته مواضب باش پایین هم نیاد
چه از اون طرف و چه از اونطرف و چه از اونیکی طرف

Posted by 8222384025 at November 15, 2006 1:07 PM