هممم...
یادت باشه دفعه بعد لب بگیری
هم خودت حال میکنی هم کارت حل میشه

Posted by مازوخ at November 8, 2006 1:27 PM

اینجا آرشیو نداره یا من نمیبینم ؟! در مورد آقاهه نظری ندارم فقط منو یاد یکی انداخت که عصبانی شدم نصفه شبی :|

Posted by mojde at November 6, 2006 12:01 AM

باز هم تاسف نبوسیدن ؟؟؟ دو تا نقطه یه دونه اُ

Posted by بهداد at November 5, 2006 11:52 PM

linke "april& may" ro plz ye bar dige inja ham bezar

Posted by ??? at November 5, 2006 7:50 PM

من 2 تا سوال دارم. اول اینکه چرا بعضی از isp ها این سایتو فیلتر کردن؟
دوم اینکه چرا اینجا سر و ته نداره؟

Posted by حالا یکی at November 4, 2006 2:34 AM

نه نیس

Posted by semi at November 3, 2006 10:54 AM

کلی برات نوشتم که چه راه حلهای دیگه ای هم داشنی (که از قضا خیلی هم سکسی بود!!) بعد یهو به ذهنم زد نکنه طرف آشنا باشه....بگو نیس تا منم بگم که....

Posted by kamyar at November 3, 2006 9:22 AM