من هم نوستول شدم!!
عااااااالی بود

Posted by ??? at August 28, 2006 12:53 PM

آره منم می خوامش!!

Posted by DiBa at August 28, 2006 5:45 AM

اگه می خواستی بری ایستگاه قطارم باید همین کارو بکنی که... :) نوستول شدم!

Posted by NaZanin at August 28, 2006 1:21 AM