بدبختی اینه که حتی با اینکه می دونی دروغ میگه دوست داری باور کنی...

Posted by at August 26, 2006 10:43 AM

هان نگوووووووووووو !

Posted by Amir at August 22, 2006 10:06 AM

منم موافقم.
با تو!

Posted by maryam at August 21, 2006 7:21 PM

کیه که خوشش نیادم هست مگه؟

Posted by م . ن at August 21, 2006 3:46 PM

همينجوري آدم "خر" مي‌شه ديگه!

Posted by soroush at August 19, 2006 8:25 AM