آها...بله متوجه شدم!
(من جدی پرسیده بودما)

Posted by insomniac at August 13, 2006 5:10 AM

lol

Posted by Sara at August 12, 2006 9:11 PM

اینکه چی

Posted by semialism at August 12, 2006 11:15 AM

من با این مورد 2 مشکل دارم.
میشه یه ذره بیشتر توضیح بدی؟
یعنی سر هم 3 سال رشد میکنند، یا تا سه سالگی رشد میکنند یا اینکه چی؟

Posted by insomniac at August 12, 2006 4:10 AM

آره ديگه فکر کن يه کاري رو سه سااال همه اش انجام بدي. رشد و ميگم

Posted by آزاده at August 11, 2006 11:25 PM