آخه عزیز من!!! موز پوست داره بستنی که پوست نداره . تو خوبی؟

Posted by رضا at August 14, 2006 1:55 PM

شوهرشم چیزی بهش نگفت؟

Posted by سحر at August 11, 2006 1:02 PM

تصویری از آینده:
بی اف های ِ کوپوله دو دسته اند:1-بستنی 2-پوست بستنی

Posted by spa at August 11, 2006 3:22 AM

تازگی اینقد پیچیده می نویسی که...

حد نداره!

Posted by Sara at August 10, 2006 5:18 AM