اونم از نوع چند تیکه ش.

Posted by at July 28, 2006 2:20 AM

آی گفتی بدجوری هم می خواد

Posted by رضا at July 27, 2006 10:01 PM

نمیخواد .

Posted by سحر at July 27, 2006 7:31 PM