خوب خوب بعدش؟

Posted by آزاده at July 28, 2006 12:31 AM

شاید حالا این وسط چیزهای دیگه هم گازت می گیرن خودت نمی فهمی

Posted by گوزن at July 26, 2006 8:01 PM