با اینکه دختر نباید انقدر زود جواب بده ولی من تو رو بیشتر دوس دارم!!!

Posted by saghi at July 22, 2006 7:30 PM

این مارمولکه کشته مرده زیاد داره. یکیش خودم!

Posted by از زندگی at July 20, 2006 6:29 PM

بیا
راه بریم

Posted by 2ba at July 18, 2006 8:58 PM

( Your the only one )
I know you've heard this all before
( Your the only one )
Your the one that I adore
( Your the only one )
You make me shine just like the sun
( Your the only one )

Posted by Sara at July 18, 2006 4:39 AM

مممم تو مال کجايي اونوقت؟

Posted by آزاده at July 17, 2006 10:47 PM

وای چه قد خوشگله این آقا مارمولکه :*****
میخوااااااااااااااااااااااام!

Posted by مهتاب at July 17, 2006 1:46 PM