نه!

Posted by Sara at July 18, 2006 4:40 AM

خوب بستگی داره خانوم کی باشه !

Posted by کرم دندون at July 17, 2006 9:54 AM

نه اینجوری گفتم که حالت تشویقی داشته باشه

Posted by semialism at July 16, 2006 10:52 PM

اگه خوشگل نبود مي شه پارک کنه؟

Posted by at July 16, 2006 7:37 PM