نه بابا مصرفش بالاست. بنزين داره گرون مي شه.

Posted by آزاده at July 15, 2006 10:47 PM

مگه کار پیدا کردی؟

Posted by at July 15, 2006 12:02 AM

منم دراز میکشیدم کف مترو ، که اینقدر خسته نرسم

Posted by 2ba at July 14, 2006 9:06 PM