ميگم شايدم دكتراي اُسکُلي داره!!!!!

Posted by farid adel at July 13, 2006 3:46 PM

دکتر خودش ام مشکل ِ بیکاری داره! برو بچه، برو انقدر پا پی ِ دکتر نشو!

Posted by Diba at July 12, 2006 2:37 AM

آقا این یارو دکتره ؟؟؟
ما تا حالا فکر میکردیم اُسکُله!!!!

Posted by farid adel at July 12, 2006 12:51 AM

دکتره دوستمون؟!
عجب........

Posted by Sara at July 12, 2006 12:28 AM

نامه سربسته ت چیه؟

Posted by Tata at July 11, 2006 9:45 PM