اون قدیم ندیما .. آره .. تو رشت اینجوری بود .

Posted by 2ba at July 9, 2006 10:44 PM

:))

Posted by ala at July 8, 2006 1:10 PM

فکر کنید اگه تست حاملگی ام مث ایدز یه دوره پنهان داشت چه بابایی از امثال ارش گچی می شد

Posted by yasi at July 7, 2006 4:53 PM

چه مضحک !!!

Posted by گوزن at July 7, 2006 8:53 AM

:)))))))اون وقت اون موقع ها تست حاملگی چطوری می دادن؟؟؟

Posted by tannaz at July 6, 2006 11:28 PM

خدا رو شکر علم پيش رفت کرد. واقعا از کار و زندگي ميافتاديم وگرنه.

Posted by آزاده at July 6, 2006 9:05 AM

نه دیگه از این تستا نبوده میذاشتن بچه که به دنیا میومد اونوقت رمالها و پیشگوهاشون دست به کار میشدند که لک لکی که با این مشخصات از آسمون رد شده رو پیدا کنند.

Posted by at July 6, 2006 3:12 AM

I'm Wondering how they used to baby check those girls...?
by the way, I Liked that idiot thingy you said downstairs!

Posted by iranian idiot at July 6, 2006 1:52 AM

اومممم البته laklak baby check هنوز م نيومده...

Posted by Diba at July 6, 2006 1:51 AM