دو سال گذشت semiadam هنوز فیلتره. من superdoodie می خوام!

Posted by at June 25, 2006 8:42 PM

برادر نصفه ام، ما هم دلمون به اين خوشه که همين يک کار رو بلديم، از بي عرضگي باقي که بهتره.

Posted by soroush at June 25, 2006 12:01 PM

باز خوبه این یه کارو بلدی برادر من! برو یه نون بخور صدتا صدقه بده... والا!

Posted by elham at June 25, 2006 12:31 AM

این که خیلی خوبه...نونت تو روغنه!

Posted by at June 25, 2006 12:24 AM