شیخ را این همه نظر خواهی عجیب است!

Posted by maryam at June 16, 2006 12:05 PM

آقا اون کامنت اولی هم که 320 بار چاپ شده بود من پاک کردم دیگه با اون 319 تای دیگه. صاحابش اسمش 22 بود، منو ببخشه می خوام سرمو راحت رو بالش بذارم شب

Posted by semialism at June 16, 2006 2:06 AM

سادیست همه را به چیز خود پندارد !

Posted by semialism at June 16, 2006 2:04 AM

اه چه خوب چیزی یاد همه دادی هیشکی حالا بلد نبوداا

Posted by آزاده at June 16, 2006 1:33 AM

جون مادرتون با وب-پروکسی کامنت نذارین یهو 1000 تا میاد دهن من سرویس میشه پاک کنم!

Posted by semialism at June 16, 2006 1:26 AM