هاش آْی وه نباشد. انشاالله شفا حاصل میگردد.

Posted by آزاده at June 13, 2006 8:37 PM

سحر به خواب نما شدیم که دو گاو ِ لاغر دو گاو ِ چاق را بخوردی وُ بخستی وُ بمردی.

تعبیر آمد که شصتِ پای شیخ دوباره علت آورده.

تا سحر دعا گفتیم که شیخ را صحتِ خاطر باشد و صحتِ طبع وُ مزاج... و بلاگِ شُهرت برقرار... ان شاإلله.

Posted by Diba at June 13, 2006 6:28 PM

پی نوشت: ع اطباع جنبه تزئینی دارد.

Posted by یاسر at June 13, 2006 3:37 PM

به گمانم شیخ را فرزندی پیدا شده احوط آن است که به عطاری رفته و سنجنده آبستنی ابتیاع نماید باشد که با ریختن پیش آب بر آن انگشت حیرت اطباع از دهان به در آمده بر جای دیگری فرو شود.

Posted by یاسر at June 13, 2006 3:35 PM