می خواستم باز مراتب خرسندیمو از بابت این مستطیله اعلام کنم...

Posted by Sara at June 2, 2006 6:53 PM

توکا نیستانی یه جا(آخرهفته حیات نو؟) گفته بود برای این که بش در مورد اسمش گیر ندن میگفته قرار بوده اسمش توکل باشه ولی جوهر یارو ثبت احوالیه میخشکه توکا میمونه!
ماناشون رو نمی دونم. ولی توکل هم اسم مشکوکیه...توکل به کی آخه؟
بنابراین فرضیه وابستگیشون(همون توکل) به بیگانگان رد نمی شه!

Posted by insomniac at June 1, 2006 2:29 AM

تازه من تا مدتها فکر می کردم این دو تا خانومن چون دو تا خانوم دقیقا می شناختم اسماشون اینا بود.

Posted by tangerine. at May 31, 2006 8:55 PM