از قضا یکی از روزهای هفته ی پیش، یکی از همکلاسیهام از خواب که بیدار شد جو "مانا مانا" گرفته بودش و از صبح تا بعدازظهر یهو فوران می کرد و دم گوش مبارکمان ورد زبانش این بود.. الان دارم فکر می کنم صداش هم شبیه این شده بود طفلک! و حرکاتش..

Posted by Donya at May 25, 2006 2:13 AM

دو دورودو منا مناه ا ا ارإ ا...اااااااه منا مناه..اما واقعا من ا من ا ااام..خلاصه..اينطورياس

Posted by seti at May 24, 2006 9:50 PM

de question is "wat is a manah mannah?"

Posted by Agh Teymoor at May 24, 2006 9:33 PM

الان مامانم اومد توی اتاق و دید که من دارم این آهنگه رو گوش می کنم و هرهر می خندم... یه نگاه عاقل اندر سفیه انداخت و رفت!

Posted by ala at May 24, 2006 8:15 PM

كار مي كني تو؟

Posted by semialist at May 24, 2006 11:07 AM