یادم باشه چیزه مفیدی واسه تو send to all نکنم !


افسوس... هـــــــــــــــــــــــــی... عجب روزگاری شده ...
هـــــــــــــــــــــــوی... عجب روزگاری شده ... و وووووو ی ...
عجب روزگاری شده ...

Posted by chemah! at June 7, 2006 1:42 AM

هاها... يادمه... دركت مي كنم هم

Posted by Ayda at May 22, 2006 7:20 PM

اَاَاَاَاَاَ ... من نمی دونستم این جا میشه کامنت گذاشت . یعنی مونده بودم تو حکمت این عددای بغل . عظمت خدا روببين .

Posted by تیغ ماهی at May 22, 2006 12:07 AM