فک کنم بیشتر کشفه تا اختراع...یه فرم جدید صورتتو کشف کردی...(علامت فک کردن یاهو)

Posted by tangerine. at May 16, 2006 12:02 AM