سهیل نفیسی خواننده است.سعید نفیسی مرحوم نویسنده بود.

Posted by tangerine. at May 14, 2006 8:58 PM