به مامانت بگو دوباره از رو تصمیم کبری بت دیکته بگه.

Posted by insomniac at May 1, 2006 12:32 PM

اول با گلبرگ شروع كن! برم..نرم..برم..ن...!

Posted by NaZanin at April 30, 2006 10:41 PM