تازه خوبه اگه غصه باشه!!! آقاي با عباي اسبي براي بعضيا سوژه براي پيدا كردن هم صحبته!!! و اينكه همگان بدانيد و آگاه باشين كه من اين همه خوبم!!!

Posted by NaZanin at April 12, 2006 11:34 PM