الان دست کمی از آویزان بودن نداریم

Posted by ansherly at May 7, 2010 12:41 PM

من میخام در این مکان بهboobquakeرای بدم برای کسب Ignobelسال آینده.بشمار:1رای

Posted by sophie at April 30, 2010 10:12 PM

pas ensane khosh shansi hasti!

Posted by sogand at April 29, 2010 11:41 AM

تو محشری آرش به جان ِ خودم

Posted by سارا at April 28, 2010 11:34 PM

=))
هیچ بعید نبود ازش با این افاضاتی که اخیرا فرموده
!!

Posted by داداش کوچیکه at April 28, 2010 1:33 PM