ایول...«کتلت دسته‌دار» رو سالها بود نشنیده بودم... :)

Posted by سهیل at February 16, 2010 9:00 AM

باز مال تو خوبه من یاد کلیپهایی که تلویزیون می سازی می افتم

Posted by محمدرضا at February 8, 2010 11:20 PM

kotlet daste dar dige chie?

Posted by at February 8, 2010 6:26 PM

ای جان. آدم دلش می خواد بمیره برای اینهمه صداقت. هرچند که "صداقت" لغت ِ قشنگی نیست. من لغت ِ قشنگ بلد نیستم اما برای این صفتی که تو داری. راستگو هم لغت ِ قشنگی نیست در ضمن.

Posted by سارا at February 8, 2010 11:59 AM

عالیه ها!!

Posted by Mahtab at February 8, 2010 5:22 AM