بی نظیر بود این پست.

Posted by فارس at February 4, 2010 10:48 PM

چون قورباغه، قورش تو باغشه.
فَمیدی حالا؟

Posted by red at February 4, 2010 3:14 PM