خوش به حالتون كله پاچه خورين...ماكه از كله پاچه فقط عكسشو رو سر در طباخيا ميبينيم....

Posted by اميد at January 6, 2010 12:33 AM

ino bokhorin....to o booz!

Posted by kharmagaz at January 4, 2010 9:13 PM