لوده ی بی زوال :))

Posted by د ا at December 4, 2009 10:05 PM

همه شوهران آمدند
و همه زنهای مرا بردند
دانه
به دانه

:)) in matlabet kheili bahal bood :D

Posted by Sin Sad Mim at December 4, 2009 9:33 PM

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود بهر درش که بخوانند بی خبر نرود

بی نظر تنها تفالی بود برای دلی...

Posted by دادا کوچیگه at December 4, 2009 7:32 PM