هرچقدم هر رو فیلمای سنگین اینگیل و اینا ببینن و اینا، بازم زبانی نیس که حس داشته باشن بهش. فککنم.

Posted by د ا at December 2, 2009 11:18 PM

specially the F word ;))

Posted by Meera at December 2, 2009 10:23 PM

مي دوني كه منطق شون هم چيه... مي گن بعضي از حس ها هستن كه اصلن فارسي نمي شه... يا خراب مي شه...

Posted by kharmagaz at December 2, 2009 5:23 PM