نه خوبه که :-"

Posted by sara.. at July 27, 2009 12:29 AM

منم فکر می کنم خوب می شی آرش، یه ذره دیگه طاقت بیار پسر، خودتو نباز، تو می تونی...

Posted by سارا at July 26, 2009 11:47 AM

شیر تاریخ مصرف گذشته خوردی مسموم شدی خوابیدی خواب خفن دیدی?

Posted by maryam at July 26, 2009 10:17 AM

:) khob mishi

Posted by zebel bano at July 26, 2009 8:38 AM