من كه آدمي لوده و پيچيده همزمان ام.... مي گويم خوشمزه گي از سفيدي بهتر است... ضمنا من لوده و پيچيده و سفيدم كه اين ها را مي گويم نه برگ چغندر...

Posted by خرمگس خاتون at July 25, 2009 11:17 AM

lovvve u man

Posted by FM at July 22, 2009 2:23 PM

چه حرفه اي باريكلا

Posted by sara... at July 17, 2009 11:53 PM

ها ها خدا بود حسن

Posted by semi at July 16, 2009 9:27 PM

یعنی چی اصلا پلو رو مگه با آب دم می کنن؟! مگه چاییه؟ فکر می کردم اول آبکشش می کنن (فعل آبکش کردن = آبش را کشیدن) بعد دمش می کنن!

Posted by وحید at July 15, 2009 8:28 AM

هووم!
با همون آب عدس خوبه، اگه یک کم بهش آب زعفرون اضافه کنی رنگش خوب میشه می تونی برای مجلس هم ازش استفاده کنی

Posted by سحر at July 13, 2009 4:48 PM

بستگی به مجلسش داره خب!
اگه مجلس خودمونیه با آب عدس دم کن که طعم بر رنگ ارجحیت داره!

Posted by اگزیستانسیال at July 13, 2009 2:09 PM