این اشتباه در قدیم به خاطر خریت اتفاق می افتاد ولی حالا به خاطر تشابه اسمی. ولی قرار است در آینده دلیل بهتری برای این ان گیری پیدا کنن علاوه بر اینکه کاری کنن بعضی ها در مظان اتهام نباشند. همه انگیری کنن. به مصداق هم رنگ جماعت شو ... این حرفا.

Posted by شب نویس at January 21, 2009 2:38 PM

lol

Posted by arash. at January 20, 2009 10:11 PM

هه....حتما حالت خیلی به هم خورده وقتی طرف را دیدی

Posted by میخ فندرسکی at January 20, 2009 2:02 PM

چطور مگه؟

Posted by maryam at January 19, 2009 12:03 PM

کیا مثن؟!

Posted by نقره at January 18, 2009 11:51 PM