صفحه‌هاش ورق نخورده بود؟

Posted by red at December 24, 2008 1:44 PM

پسرم، خدا همیشه هست و مطمئا باش حتما خونده شده. از این به بعد هر موقع خواستی از این کارا بکنی سریع تو اینترنت پست ش کن تا خدا رو تو کار انجان شده بذاری و آچ مزش کنی :)

Posted by حسین at December 24, 2008 10:57 AM

من داستان اروتیک دوس دارم

Posted by FM at December 24, 2008 12:22 AM

به نکته ی خوبی اشاره کردی!

Posted by پریسا at December 23, 2008 7:05 PM