این فرشته ی کون گشادی خیلی با حال بود

Posted by maryam at January 2, 2009 5:17 AM

حالا هی به اون فرشته بدبخت بی‌توجهی کن...خیرتو می‌خواد به امام

Posted by red at December 24, 2008 1:45 PM

چه آدم خاص و فرفری ای هستید شما !؟!!

Posted by at December 17, 2008 7:51 AM