آرش تو واسه این خزعبلات با کسیم مشورت میکنی ؟
بخدا خانم دکتر میتونه کمکت کنه ها
پیرمرد

Posted by at October 4, 2008 7:15 PM

پرونده‌ي خودكشي منتشر شد...

بولتن دانشجويان و دانش‌آموختگان فلسفه‌ي ايران

www.isphilosophy.com

Posted by isphilosophy at October 4, 2008 2:42 PM

می بینم که همچنان با مسأله ی بچه نفت دست به گریبانی! :-|

Posted by پریسا at September 27, 2008 6:56 PM