بودی حالا!

Posted by فروغ اعظم at August 6, 2008 3:45 PM

حالا کی گفته قراره سی چها سال دیگه عمر کنی پسرم
گودب زیر چشهات مبگه همین روزهاست که ....

Posted by مریم at August 2, 2008 11:00 AM

من کلی کار نکرده دارم، و واسه همین فکر کردن بهشون خسته ام می کنه... SO خیلی زیاده 30-40 ساله دیگه

Posted by Missy at July 26, 2008 5:32 AM

واقعا حرف حسابی بود!

Posted by طناز at July 24, 2008 10:23 PM

چه جوری می خوای خودتو بکشی؟

Posted by FM at July 23, 2008 10:49 PM

من که مردم اون اون موقع دیگه چه فرقی داره ملت چی بگن؟ بذار همین الان لذتشو ببرم :ی

Posted by نازلی at July 23, 2008 2:59 PM

آی گفتی، آی گفتی هر غلطی لازم بوده تو این سی وچند سال کردم ... دیگه از بس پارتنر عوض کردم حالم بهم می خوره هرچی قرار بوده داشته باشم دارم ُ شونصدتا مدرک جمع کردم... دیگه کاری نموده فکرش رو بکنه روم به دیوار روم به دیوار قرار شه شصت سال عمر کنی آدم جر میخوره!

Posted by at July 20, 2008 11:23 PM

سلام آقای نصفه نیمه. میشه آگه زودتر مردین به آقای پیرمرد بگین منم زود خلاص کنه؟ بگین که این نقرهه بدبخت خیلی خسته است و خسته شده انقد که حوصلش سررفته. یه وخ یادتون نره ها. به قران راس می گم.

Posted by نقره at July 20, 2008 12:37 AM

خب این که می گن کون گشادا فیلسوف می شن همینه دیگه....

Posted by forough at July 19, 2008 10:17 PM