مصداق بیابون و لنگه کفش کهنه و از این حرفا
این چه آهنگیه آخه ؟ استاد ؟؟؟؟

Posted by trip at January 21, 2008 12:20 AM

این جمله با لحن اون دوبلور معروف آلن دولن خیلی خوب از کار درمیاد!
نمدونم چرا!!

Posted by Mahtab at January 20, 2008 1:22 PM

این جمله با لحن اون دوبلور معروف آلن دولن خیلی خوب از کار درمیاد!
نمدونم چرا!!

Posted by Mahtab at January 20, 2008 1:22 PM

تازه کلی هم باید افتخار کنی !

Posted by مريم at January 19, 2008 11:11 PM

نخیر

Posted by FM at January 19, 2008 10:22 PM

چی بگم والله؟

Posted by مری مون at January 19, 2008 7:27 AM

نه خوب فکر کردی بخاطر مطالب علمی، فلسفی که واسمون مینویسی میخواهیمت

Posted by barbod at January 19, 2008 1:00 AM

آره خوب.
مگه نگفته بودم ؟؟؟

Posted by Missy at January 18, 2008 8:26 PM

رد چشمانش مشابه چشمان ایشی‌زاکی، مثل خط شده و پس ِ کله‌ی کچلش را می‌خاراند و با لبخند می گوید: "مامان ِ منم بهم می‌گه لوده، هه هه."
حالا جدا از شوخی، اگه از فردا برای تغذیه‌ی زنگ تفریح، ساندُویچ ِ جامبون بیاری و به منم اجازه بدی که از تغذیه‌ت استفاده کنم قول می‌دم که بیش‌تر از این‌حرفا باهات دوس شم.
اصن می‌شیم دوس‌صمیمی‌ (از اینا که آقا ورزش دیروز سرکلاس گفت)، موقع گل‌کوچیک و وسطی هم تو رو می‌کشم تو تیم خودم.
قبوله؟
(تو ساندویچ جامبونت کاهو هم بذاریا)

Posted by red at January 18, 2008 5:44 PM

(در حالیکه سرش را با شرمندگی پایین انداخته) : متاسفم

Posted by ??? at January 18, 2008 5:24 PM

حالا حداقل به خاطرت یه چیزیت میخوان! من اسم نمیبرم...ولی هستند کسایی تو همین جمع ..که واسه هیچیشون نمیخوانشون!!!!برو بچه وضعت خوبه غر نزن! از اون مهمتر اینجا هم که نیستی اصلا خودش کافیه! به نظر من وبلاگ رو تعطیل کن...در این حد زیادی هم هست حتی !

Posted by shaghayegh at January 18, 2008 4:11 PM

خوش به حالت.
کسی من رو به خاطر لودگی هام هم حتی! نمیخواد!

Posted by مریم at January 18, 2008 3:20 PM

اینجور خواستن هم کم ارزش نیس!

Posted by = at January 18, 2008 1:24 PM

ما نفرین‌شده‌ایم...

Posted by pulp at January 18, 2008 12:31 PM