* این یکی خر یه جای دیگه عر میزنه...

Posted by Purple at December 25, 2007 7:01 PM

یعنی بد هستما، بد...

فقط مسأله اینه که این یکی خر رو یه جای دیگه عر میزنه...

Posted by Purple at December 25, 2007 7:00 PM

یعنی بی چاره می شوی؟

Posted by نازلی at December 18, 2007 4:19 AM

اگه مکستوره که حتما مثل من به گریه می افتی.

Posted by FM at December 15, 2007 10:32 PM