Oh My...:D:D:D:X:X:X

Posted by Abnoos at December 9, 2007 12:51 AM

:)))))))))))))))) جوووون

Posted by sara at December 8, 2007 9:23 AM

نا آشنا!

Posted by نازلی at December 6, 2007 4:50 AM

هرچی صبر کردم نیومدی؛ مجبور شدم از یه جای تا آشنا بگیرم. مثکه تاریخ مصرف گذشته داده نامرد.

----------

می شه آهنگاتون همه شون با هم نخونن؟؟

Posted by نازلی at December 6, 2007 4:49 AM

امیدوارم این حرفو در صورتی بزنی که آهنگ عاشقم دوست دارم از آلبوم حالا حالا ها رو شنیده باشی. وگرنه باید کلا دو سه سالی رو به استغفار بگذرونی.

Posted by بابک at December 5, 2007 10:32 AM