منم هویجی که تلخ نباشه دوس دارم
از بچگی

Posted by FM at December 1, 2007 10:41 PM

البته تو که آدم نیستی!!! semiadam هستی!!

Posted by sam at December 1, 2007 12:27 AM

اوه! صد سال هم فکر می کردم همچین شعر با معنایی نمی تونستم به عکسه بچسبونم.
ای ول خلاصه!

Posted by نازلی at November 29, 2007 3:16 PM

منم مثه تو عاشق هویجم
الاخصوص از نوع پخته شده کنار مرغ:) دهنم آب افتاد

Posted by الناز at November 27, 2007 4:07 PM

منم عاشق هویجم

Posted by iman at November 26, 2007 2:36 PM

مطمئنی؟ شاید یکی در دوران طفولیت هویج خورت کرده باشه!

Posted by Parisa at November 26, 2007 11:36 AM