عاشق این پستت هستم یه بار دیگه بنویس!!!!

Posted by at January 10, 2008 11:58 PM

:)) آره. دقیقا!

Posted by ليلي at November 8, 2007 1:54 PM

رعایت نیم‌فاصله نشان ادب و تربیت خونوادگی شماست.

Posted by red at November 8, 2007 3:29 AM