همسنیم پس.

Posted by nima at November 1, 2007 12:58 AM

این عمر ماست که میگذره! خدا کنه که خوب بگذره و به شادی؛چون تحت هر شرایطی میگذره!پس چه بهتر که خوب بگذره!

Posted by الناز at October 29, 2007 11:47 PM

راستی؟...پس چرا به من انگا 2 روز گذشت؟...اون وخ کی خارجی خارجی می شی؟ بور و بلوند و هلو بشی بعد زنگ بزنی بگی حالا اون جا انار کیلو چنده؟...

Posted by kh.m.kh at October 29, 2007 11:03 PM

مهم اینه که چطور گذشت، نتیجه اش چقدر با نتیجه مطلوب شباهت داشت و ...!

Posted by مريم at October 29, 2007 3:16 PM

6 سال هم می گذرد

Posted by at October 29, 2007 10:21 AM

همه مرده‌ن و من لابهلای جسدهاشون دارم آلبوم خانوادگی‌مون رو ورق می‌زنم

Posted by red at October 29, 2007 8:35 AM