آره! من هم نسبت به گذشته و حال همين احساس رو دارم.

Posted by آهن‌ها و احساس‌ها at October 24, 2007 11:38 PM

اینجا چرا این طوری شده :( یادمه همیشه وقتی می خواستم از عجایب طراحی تم وبلاگ جایی حرف بزنم اینجا رو اول از همه می گفتم.قالب اینجا چی شد؟ فکر نکنم هنوز منو یادتون باشه . آرش هنوز خودت اینجا می نویسی؟وای خدای من یادش به خیر. دوباره اومدم بنویسم . نمی دونم چی میشه ....

Posted by آوِيژه(من و نازي) at October 24, 2007 1:36 PM