منو یاد اون برنامه کودکه انداختی همون که یه پرفسوره بود با شاگردش...!همینجوری الکی.نکنه از اون کلاه درازا هم داری؟!

Posted by anadi at October 5, 2007 6:31 PM

اخه مهمان ِ مامان کجاش خوب بود؟
هیچ چیزی اش که با عقل جور باشه و بیننده احساس نکنه داره به شعورش توهین میشه توش نبود
فقط بازیاش خوب بود
اونم با وجود ِ گلاب آدینه و پارسا پیروزفر و ژاله علو و امین حیایی و .... اگه خوب نبود جای تعجب داشت
آخه چیش خوب بود؟اون آموزش ِ پخت ِ میگو اش؟ یا بخیه زدن ِ ماهی ؟ یا ....

Posted by golabatoon at October 4, 2007 2:24 PM