خوب معلومه من تو یه کاری جلوام ! من از الآن که چند ماه تا بیست و چهار سالگی ام مونده دارم به اینا فکر میکنم ! البته فکر کنم اگه فاکتور جنسیت رو تویش بیاری، من یه عقب هم باشم !!!

Posted by مريم at October 4, 2007 12:31 PM

ببین جیگر
عمره

Posted by FM at October 3, 2007 8:14 AM