ای ول ! الآن خودت بستی دیگه ؟! میخوام ببینم تجربه معتبره به دیگران هم توصیه کنیم یا نه ؟!

Posted by مریم at October 2, 2007 12:26 AM

هنوز اونجایی؟ مگه قرار نبود زود برگردی؟ اینجوری اگه ژله ببنده به این زودی ها باز نمیشه. یعنی می مونی؟ هواست به چشمه آب گرم هم باشه که اگه بی محابا بخوره به ظرف ژله همه بست های آقای ژله بند رو متلاشی می کنه. مراقب خودت باش دوست قدیمی. گاهی تهران جاتو خالی می کنه.

Posted by bita at September 21, 2007 8:58 AM

یه باره بگو کوره آجرپزیه دیگه .

Posted by red at September 18, 2007 9:30 PM

دستتون درد نكنه اين همه فكر مايين.

Posted by nazli at September 18, 2007 8:12 PM